ΕΣΠΑ 2019

Το νέο εσπα ξεκίνησε και αφορά γιατρούς, φυσικοθεραπευτές, ινστιτούτα αισθητικής κα. Τα επενδυτικά σχέδια ΕΣΠΑ θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται γιαυτό συνιστούμε να μην καθηστερείτε..

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000,00€ έως 200.000,00€.

Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Η Δράση αποτελεί ένα εργαλείο χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:
 Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της δραστηριότητάς της.
 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τυποποίηση ή συμμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας / προϊόντων με εθνικά, και προαιρετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα.
 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος.
 Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε (πρότυπα χωρών προορισμού).
 δαπάνες για μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, τεχνικές μελέτες μηχανικού, συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με σχεδιασμό συσκευασίας, ετικέτας, ψηφιακή προβολή, μεταφορικά μέσα και υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ &ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες
 έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης,
 έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν στους ακόλουθους τομείς:
 Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 Ενέργεια
 Εφοδιαστική Αλυσίδα
 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 Περιβάλλον
 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 Υγεία
 Υλικά – Κατασκευές
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000,00€ έως 200.000,00€. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Πληροφορίες 6974439449