ΕΣΠΑ

Καλέστε μας για ενημέρωση για πρόγραμμα επανεκκίνησης του ΟΑΕΔ  που τρέχει ακόμα μέσα στο 2021

Το νέο εσπα λήγει σύντομα και αφορά γιατρούς, φυσικοθεραπευτές, ινστιτούτα αισθητικής κα. Τα επενδυτικά σχέδια ΕΣΠΑ θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται γιαυτό συνιστούμε να μην καθυστερείτε..

Διάλεξε τον εξοπλισμό που χρειάζεστε και η DERMALINE θα φροντίσει για ολα τα γραφειοκρατικά θέματα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ΔΕΝ υπόκειται σε βαθμολογική πρόκριση. Βαθμολογία άνω του 51 εγκρίνεται..

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000,00€ έως 200.000,00€.

Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Η Δράση αποτελεί ένα εργαλείο χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:
 Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της δραστηριότητάς της.
 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τυποποίηση ή συμμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας / προϊόντων με εθνικά, και προαιρετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα.
 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος.
 Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε (πρότυπα χωρών προορισμού).
 δαπάνες για μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, τεχνικές μελέτες μηχανικού, συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με σχεδιασμό συσκευασίας, ετικέτας, ψηφιακή προβολή, μεταφορικά μέσα και υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ &ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες
 έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης,
 έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν στους ακόλουθους τομείς:
 Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 Ενέργεια
 Εφοδιαστική Αλυσίδα
 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 Περιβάλλον
 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 Υγεία
 Υλικά – Κατασκευές
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000,00€ έως 200.000,00€. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Πληροφορίες ΕΣΠΑ

0030 2111823461
Σακκοπούλου Κατερίνα www.espa.io